GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER
HJORTESPRING GOLFKLUB

Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende med mindre andet udtrykkeligt er anført i turneringens specifikke betingelser.

Læs turneringsbetingelserne grundigt før du tilmelder dig, og betaler turneringsfee.

Husk det er spillerens ansvar at kende golfreglerne, de lokale regler og turneringsbetingelserne. Jf. regel 1-3b

Der spilles i alle turneringer efter The R & A Rules Limited regler, samt gældende lokale regler.

Deltagere
Klubbens turneringer er åbne for klubbens aktive medlemmer, hvis de opfylder betingelserne i den specifikke turnering.
Ved åbne turneringer kræves gyldigt medlemskab af en golfklub under DGU.

Medlemmer med hverdagsmedlemskab kan deltage i officielle turneringer, hvis de opfylder betingelserne i den specifikke turnering. Udover turneringsfee skal de betale ½ greenfee ved deltagelse i turneringer i weekender.

Særligt for Hjortespringbanen: Medlemmer med Marbæk eller Marbæk-maxi medlemskab kan deltage i officielle turneringer, hvis de opfylder betingelserne i den specifikke turnering. Udover turneringsfee skal de betale halvdelen af den greenfee, de ellers skulle betale ved spil på banen.

Medlemmer med Marbæk-mini medlemskab kan deltage i officielle turneringer, hvis de opfylder betingelserne i den specifikke turnering. Udover turneringsfee skal de betale fuld greenfee.

Tilmelding
Spilleren kan tilmelde sig til turnering via Golfbox på Internettet eller via Golfbox stander i klubhusene på Hjortespring og Marbæk. Tilmelding kan også ske ved henvendelse til klubbens sekretariat.

Turneringsfee
Ved tilmelding via Golfbox foretages der en reservation svarende til turneringsfee plus evt. greenfee på spillerens konto. Beløbet trækkes i forbindelse med startlistens offentliggørelse. Alternativt kan turneringsfee og evt. greenfee betales kontant i klubbens sekretariat.

Ved afbud efter startlistens offentliggørelse, uanset årsag, tilbagebetales turneringsfee ikke.

Startliste
Startlisten offentliggøres i henhold til den specifikke turnerings betingelser. Spillerne og eventuelle reserver har pligt til selv at søge oplysninger om deres starttidspunkt.

Afbud
Indtil tilmeldingsfristen er udløbet, kan spilleren selv melde afbud via Golfbox. Alternativt kan det ske ved henvendelse til turneringslederen (anført i GolfBox) eller klubbens sekretariat i åbningstiden.

Efter tilmeldingsfristens udløb meddeles afbud direkte til turneringslederen (anført i Golfbox), eller til klubbens sekretariat i åbningstiden.

På turneringsdagen skal afbud ske telefonisk eller med SMS til turneringsledelsen.

Særligt for Hjortespringbanen: På selve turneringsdagen kan afbud ligeledes meddeles på mobiltelefon 2128 6009.

Afbud skal ske senest 30 min før spillerens starttid. I modsat fald betragtes det som udeblivelse (se nedenfor).

I par turneringer, hvor man har meldt sig sammen med en partner, gælder afbuddet hele parret.

Registrering
Spilleren skal på dagen for turneringen melde sig hos turneringsledelsen senest 30 min før starttid. I modsat fald mister spilleren retten til starttiden. 

Scorekort
Scorekortet afhentes hos turneringsledelsen.

I slagspil skal spilleren sikre sig, at scorekortet er udfyldt med dato, turneringsnavn, række der spilles i, spillers navn, hcp, spille hcp, medlemsnummer, markørmedlems nummer, korrekt brutto score pr. hul, underskrift (gerne læseligt), før det afleveres til turneringsledelsen. Manglende udfærdigelse af forannævnte medfører diskvalifikation.

Udeblivelse
Udeblivelse vil medføre karantæne på såvel Hjortespring- som på Marbækbanen i 2 uger, og gælder alle former for officielle turneringer.

Farlig situation (torden)
Når turneringsledelsen har suspenderet spil på grund af en farlig situation, må spillerne ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt. Spillerne skal straks begive sig til klubhuset eller til en af lynhytterne (på Hjortespringsbanen), eller på anden måde søge ly. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, diskvalificeres spilleren.

Signalet til, at spillet suspenderes på grund af en farlig situation, vil være en lang hyletone fra et tågehorn.

Hvis spillet ikke kan genoptages, og der skal findes en afgørelse (fx fordi en eller flere vindere går videre til andre turneringer), afgøres turneringen ved lodtrækning.

Rimfrost
I tilfælde af midlertidig lukning af banen som følge af ugunstige vejrforhold, f.eks. rimfrost er det turneringsledelsens afgørelse, hvordan og hvornår turneringen afvikles.

Caddie
Det er ikke tilladt at benytte caddie, med mindre dette fremgår af betingelserne for den specifikke turnering.

Hund
Deltagere i en turnering må ikke medbringe hunde.

Persontransporterende køretøjer
Brug af golf buggy o.lign. i forbindelse med turneringer er kun tilladt for spillere, som har fået dispensation af sekretariatet, dvs. er klub-godkendt til brug af buggy/scooter, eller af turneringsudvalget forud for turneringen. Spilleren med buggy har ansvar for, at det kun er egne køller/bag og egen forplejning, der medbringes i buggyen. Overtrædelse medfører diskvalifikation af såvel føreren af buggyen samt af den spiller, som uden dispensation, benytter buggyen.

Præmier
Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter at hele turneringen er færdigspillet, eller når den pågældende række er færdigspillet. Hvis en præmievinder ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, mister den pågældende retten til præmien, med mindre andet er aftalt med turneringsledelsen.

Ordensregler m.m.
Enhver deltager i en officiel turnering har pligt til at overholde de til enhver tid gældende golf-, etikette- og ordensregler. Usportslig optræden eller overtrædelse af en ordensregel kan/vil medføre, advarsel eller karantæne efter at forseelsen har været behandlet i Turneringsudvalget.

Spilleformer

Greensome

Parturnering, hvor begge partnere spiller en bold på alle teesteder.
Dernæst vælger de den bold, som de ønsker at spille med på hullet.
De skiftes efterfølgende til at slå til den, idet den, som ikke spillede fra teestedet, spiller det næste slag.

I en Greensome slagspil tildeles parret et spillehandicap således:

Spillehandicap = (Laveste spillehandicap x 0,6) + (højeste spillehandicap x 0,4)

Afrundes op/ned til nærmeste hele tal. Se separat tabel for udregning.

Foursome

Parturnering, hvor partnerne skiftes til at slå ud fra teestedet.
Den ene partner spiller fra teestederne på ulige huller. Den anden spiller fra teestedet på lige huller.
De skiftes efterfølgende til at slå til bolden, idet den, som ikke spillede fra teestedet, spiller det næste slag.

Four Ball

Begge spillere spiller deres egen bold fra teestedet til hul.
Scoren for den af de 2 partnere, som har det højeste antal stableford point eller laveste nettoscore, noteres på scorekortet.
Turneringen gennemføres selvom kun den ene partner møder op.