GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER

HJORTESPRING GOLFKLUB

Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende med mindre andet udtrykkeligt er anført i turneringens specifikke betingelser.

Læs turneringsbetingelserne grundigt før du tilmelder dig, og betaler turneringsfee.

Husk det er spillerens ansvar at kende golfreglerne, de lokale regler og turneringsbetingelserne. Jf. regel 6-1

Der spilles i alle turneringer efter The R & A Rules Limited regler, samt gældende lokale regler.

Deltagere
En turneringsdeltager skal være aktiv medlem i Hjortespring Golfklub og være fyldt 16 år samt have registreret handicap på stor bane indenfor de handicap grænser der er anført i turneringsbetingelserne.

Ved åbne turneringer kræves gyldigt medlemskab af en golfklub under DGU.

Såfremt en sponsorturnering afvikles på begge baner (Marbæk/Hjortespring), med samme sponsor og samme dato, kan en spiller kun deltage på en af banerne. Ved tilmelding til begge baner vil begge tilmeldinger være ugyldige.

Medlemmer med hverdagsmedlemskab (gult bagmærke) kan deltage i officielle turneringer, hvis de opfylder betingelserne i den specifikke turnerings betingelser. Udover turneringsfee skal de betale ½ green fee.

Særligt for Hjortespringbanen
Medlemmer med begrænset medlemskab (grønt bagmærke) kan deltage i officielle turneringer, hvis de opfylder betingelserne i den specifikke turnerings betingelser. Udover turneringsfee skal de betale ¼ green fee.

Tilmelding
Spilleren kan tilmelde sig til turnering via Golfbox på Internettet eller via Golfbox stander i klubhuset på Hjortespring.

Turneringsfee
Turneringsfee skal altid betales ved tilmeldingen, medmindre du er på venteliste. Deltagere fra venteliste betaler på dagen til turneringsledelsen.

Ved tilmelding via Golfbox sker betaling ved, at spilleren samtidig laver en elektronisk overførsel til klubbens bank. Ved tilmelding på Golfbox standeren i klubhuset betales turneringsfee direkte i greenfeekassen. Manglende betaling gør tilmeldingen ugyldig. Turneringsledelsen kan slette spilleren, selv om der bliver betalt på et senere tidspunkt.

Ved afbud, uanset årsag, tilbagebetales turneringsfee ikke.

Afbud
Spillere, som er påført start- eller reservelisten, har pligt til at underrette turneringskomiteen om afbud. Afbud kan meddeles direkte til den ansvarlige turneringsleder, som er anført på den specifikke turneringsproposition.

Særligt for Hjortespringbanen:På selve turneringsdagen meddeles afbud til turneringslederen på mobiltelefon 2128 6009.

I par turneringer, hvor man har meldt sig sammen med en partner, gælder afbudet hele parret.

Indtil startliste er udskrevet, kan spilleren selv melde afbud via Golfbox. Turneringsfee tilbagebetales ikke.

Udeblivelse
Udeblivelse vil medføre karantæne på såvel Hjortespring- som på Marbækbanen i 2 uger, og gælder alle former for officielle turneringer.

For sen ankomst
Regel 6.6.a gælder. D.v.s.at hvis spilleren ankommer til sit startsted parat til at spille inden for fem minutter efter sin starttid, og der ikke foreligger omstændigheder, der berettiger til at ophæve diskvalifikationsstraffen efter regel 33-7, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil og to straffeslag på første hul i slagspil. Straffen for at ankomme senere end 5 minutter efter starttiden er diskvalifikation.

For sen ankomst betragtes ikke som en udeblivelse.

Startliste
Startlisten offentliggøres i henhold til den specifikke turnerings betingelser. Spillerne og eventuelle reserver har pligt til selv at søge oplysninger om deres starttidspunkt.

Rækkeinddeling
Rækkeinddelingen sker ud fra de handicaps, som spillerne har den dag startlisten udskrives. Udskrivningen foretages mellem de 2 offentliggjorte terminer for tilmeldingsfristens udløb og offentliggørelse. Uanset efterfølgende ændring i handicap, flytter spilleren ikke række, men forbliver i den række, som er anført på startlisten.

Inddeling i rækkerne sker efter tilmeldingslisten således rækkerne at bliver lige store, medmindre andet er beskrevet i betingelserne for den aktuelle turnering.

Har en række mindre end 10 deltagere, kan rækken sammenlægges med en anden række.

Farlig situation (torden)
Når turneringsledelsen har suspenderet spil på grund af en farlig situation, må spillerne ikke genoptage spillet, før turneringsledelsen har givet ordre til, at spillet genoptages. Hvis de er i færd med at spille et hul, skal de afbryde spillet øjeblikkeligt. Spilleren skal markere og løfte sin bold, jfr. regel 6-8c, og straks begive sig til klubhuset. Hvis en spiller undlader at afbryde spillet øjeblikkeligt, diskvalificeres spilleren, medmindre omstændighederne berettiger til at ophæve denne straf i overensstemmelse med Regel 33-7.

Signalet til, at spillet suspenderes på grund af en farlig situation, vil være en lang hyletone fra et tågehorn.

Hvis spillet ikke kan genoptages, og der skal findes en afgørelse (fx fordi en eller flere vindere går videre til andre turneringer), afgøres turneringen ved lodtrækning.

Rimfrost
I tilfælde af midlertidig lukning af banen som følge af ugunstige vejrforhold, f.eks. rimfrost er det turneringsledelsens afgørelse, hvordan og hvornår turneringen afvikles.

Teesteder
I alle turneringer spiller herrer fra gult teested og damer fra rødt teested.

Caddie
Se turneringsopsætning for den enkelte turnering).

Hund
Deltagere i en turnering må ikke medbringe hunde.

Protester og tvivl om fremgangsmåde
Der henvises til regel 34, nedenstående er kun et uddrag.

Hvis en slagspiller under spillet af et hul er i tvivl om sine rettigheder eller den korrekte fremgangsmåde, må hullet færdigspilles med to bolde uden straf.

Efter at den situation, der skabte tvivlen, er opstået, skal slagspilleren, før der foretages yderligere, meddele sin markør eller en medslagspiller, at der spilles to bolde, samt hvilken bold der skal gælde, hvis Reglerne tillader det. Hvis han undlader at gøre dette, gælder Regel 3-3b(ii).

Slagspilleren skal meddele Komiteen de faktiske omstændigheder, inden scorekortet afleveres. Hvis dette undlades, diskvalificeres spilleren.

Nærmest Hul
Hvis der er indlagt en ”nærmest hul” konkurrence i turneringen, skal bolden være på green, for at være tællende. Husk at der ikke må måles før bolden er spillet i hul.

Scorekort
Scorekortet afhentes hos turneringsledelsen.

Spilleren skal sikre sig, at scorekortet er udfyldt med dato, turneringsnavn, række der spilles i, spillers navn, hcp, spille hcp, medlemsnummer, markørmedlems nummer, korrekt score pr. hul, underskrift ( gerne læseligt),før det afleveres til turneringsledelsen. Manglende udfærdigelse af forannævnte medfører diskvalifikation.

Præmier
Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter at hele turneringen er færdigspillet, eller når den pågældende række er færdigspillet. Hvis en præmievinder ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, mister den pågældende retten til præmien, med mindre andet er aftalt med turneringsledelsen.

Ved lige resultat
I slagspil (stableford, slagspil, 9 huls m.v.) hvad enten der er gunstart eller løbende start er vinderen spilleren med lavest handicap. Ved fortsat lige findes vinderen ved lodtrækning.

I Hulspil fortsættes umiddelbart på de af turneringsledelsen udpegede omspilshuller indtil den ene side er 1 oppe. I hulspilsturneringer med handicap bliver spillerne tildelt slag efter hullets nøgle.

Ordensregler m.m.
Enhver deltager i en officiel turnering har pligt til at overholde de til enhver tid gældende golf-, etikette- og ordensregler. Usportslig optræden eller overtrædelse af en ordensregel kan/vil medføre, advarsel eller karantæne efter at forseelsen har været behandlet i Ordensudvalget.

Spilleformer

Greensome

Parturnering, hvor begge partnere spiller en bold på alle teesteder.
Dernæst vælger de den bold, som de ønsker at spille med på hullet.
De skiftes efterfølgende til at slå til den, idet den, som ikke spillede fra teestedet, spiller det næste slag.

I en Greensome slagspil tildeles parret et spillehandicap således:

Spillehandicap = (Laveste spillehandicap x 0,6) + (højeste spillehandicap x 0,4)

Afrundes op/ned til nærmeste hele tal. Se separat tabel for udregning.

Foursome

Parturnering, hvor partnerne skiftes til at slå ud fra teestedet.
Den ene partner spiller fra teestederne på ulige huller. Den anden spiller fra teestedet på lige huller.
De skiftes efterfølgende til at slå til bolden, idet den, som ikke spillede fra teestedet, spiller det næste slag.

Four Ball

Begge spillere spiller deres egen bold fra teestedet til hul.
Scoren for den af de 2 partnere, som har det højeste antal stableford point eller laveste nettoscore, noteres på scorekortet.
Turneringen gennemføres selvom kun den ene partner møder op.