VEDTÆGTER for Seniorklubben

Vision
Visionen for Seniorklubben er gennem golfturneringer og arrangementer at skabe et socialt netværk for seniorer, såvel enlige som ægtepar.
I Seniorklubben lægger vi stor vægt på socialt samvær. Med fokus på egne præstationer har vi alle ansvar for, at enhver golfrunde afvikles i en positiv og konstruktiv atmosfære. Vi afvikler spillet i et fornuftigt tempo og har pligt til at vejlede og hjælpe medspillere. Dette i en rolig og motiverende tone.
Ovenstående er en forudsætning for medlemskab af Seniorklubben.

Medlemskab
Betingelser for optagelse i klubben er, at man er fyldt 60 år, medlem af Hjortespring Golfklub og godkendt til spil på Hjortespringbanen.
Årligt kontingent fastsættes af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen.
Regnskabsperioden er 1. jan. – 31. dec.
Kontingentet betales hvert år i perioden fra generalforsamlingen til 30. april, og dækker perioden fra 1. maj – 30. april.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den 30. april, betragtes som udmeldt af seniorklubben.

Turneringer
Der afvikles 2 turneringer om året.
En sommerturnering og en vinterturnering.
Der spilles i én dame- og én herrerække.
Bestyrelsen kan iværksætte turneringer herunder fordeling af spillere i forskellige rækker.
Seniorklubben spiller hver torsdag.
Én torsdag hver måned er der gunstart.
Holdene sættes af Seniorklubben.
Detaljerede turneringsbestemmelser fremgår af hjemmesiden og Golfbox.
Turneringsplanen findes på hjemmesiden.

Arrangementer
Bestyrelsen fastsætter hvert år omfanget af udeture.

Bestyrelse
Bestyrelsen består af min. 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. udvalgsmedlemmer til forårsturs- og efterårsture.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling skal ske på mail med 4 ugers varsel. Generalforsamling afholdes en torsdag i marts. Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag fremsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
• Valg af dirigent
• Formandsberetning
• Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent
• Forslag til budget
• Forslag fra bestyrelsen
• Forslag fra medlemmerne
• Valg til bestyrelse
• Valg af revisor
• Eventuelt

Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ordinære generalforsamling, som gøres tilgængelig for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dette gælder også vedtægtsændringer samt ophævelse af foreningen.
Ved ophævelse tilfalder eventuel formue Hjortespring Golfklubs juniorer.

Vedtaget 15. marts 2018 – med ændringer 14. marts 2019 samt 17. marts 2022.