VEDTÆGTER for Seniorklubben

Vision
Visionen for Seniorklubben er skabe et socialt netværk for seniorer, såvel enlige som ægtepar.

Medlemskab
Betingelser for optagelse i klubben er, at man er fyldt 60 år, medlem af Hjortespring Golfklub og godkendt til spil på Hjortespringbanen. Årligt kontingent fastsættes af bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen. Regnskabsperioden er 1. jan. – 31. dec. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest den 1. februar, betragtes som udmeldt af seniorklubben.

Turneringer
Der afvikles 2 turneringer over året:
– En sommerturnering, der løber fra Hjortespring Golfklubs officielle åbningsturnering til 31. oktober .
– En vinterturnering, der løber fra 1. november til Hjortespring Golfklubs officielle åbningsturnering.
Der spilles hver torsdag formiddag, og tilmeldingen foregår i Golfbox senest kl. 18.00 søndagen før. Se turneringsplanen på hjemmesiden – Tryk på datoen og følg linket.
Der spilles i én dame- og én herrerække.
Én torsdag hver måned er der gunstart, hvor der vil være præmier.
Holdene sættes af Seniorklubben, og første hold skal være klar på tee 1 mellem kl. 7.40 og 9.00 – afhængig af årstiden.

Arrangementer
Hvert forår arrangeres en tur af 2-3 dages varighed.
I efteråret arrangeres en match på en bane på Sjælland.
I december slutter seniorklubben året af med hyggeligt julegløgg-arrangement.

Bestyrelse
Bestyrelsen består af min. 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. udvalgsmedlemmer til forårsturs- og efterårsture.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling skal ske på mail med 4 ugers varsel. Generalforsamling afholdes en torsdag i marts. Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Evt. forslag fremsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
• Valg af dirigent
• Formandsberetning
• Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
• Fastsættelse af kontingent
• Forslag til budget
• Forslag fra bestyrelsen
• Forslag fra medlemmerne
• Valg til bestyrelse
• Valg af revisor
• Eventuelt

Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ordinære generalforsamling, som gøres tilgængelig for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dette gælder også vedtægtsændringer samt ophævelse af foreningen.
Ved ophævelse tilfalder eventuel formue Hjortespring Golfklubs juniorer.

Vedtaget 15. marts 2018 – med ændring 14. marts 2019