1. Som dirigent valgtes Steffen Glaas, som konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
2. Formanden, Ole Steen Andersen, aflagde bestyrelsens mundtlige beretning, som blev godkendt med applaus.
3. Sekretariatschefen, Jens Åge Dalby, fremlagde det reviderede årsregnskab som blev godkendt med applaus.
4. Sekretariatschefen, Jens Åge Dalby, fremlagde klubbens budget 2021 som blev godkendt med applaus.
5. Formanden, Ole Steen Andersen, forelagde bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, hvorefter der ikke længere skal være en begrænsning på 8 år på den sammenhængende funktionstid i bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget. For at få gyldighed, skal forslaget dog også besluttes på den næste generalforsamling.
6. Dirigenten forelagde et forslag fra et medlem om begrænsning i adgangen til at afholde turneringer med gunstart på Marbækbanen i vinterhalvåret i weekends. Forslaget blev forkastet.
7. Sus Nielsen blev genvalgt som næstformand for yderligere 2 år.
8. Lars Werge blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for yderligere 2 år. Lise Kirkegaard Bruun blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Lise erstatter Lisbeth Heick, der ikke ønskede genvalg.
9. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt for yderligere 1 år.
10. Under punktet eventuelt udtrykte næstformanden Sus Nielsen klubbens tak til afgående bestyrelsesmedlem Lisbeth Heick, som også modtog en mindre gave fra klubben.

De slides der blev vist på generalforsamlingen er tilgængelige på medlemshjemmesiden, under punktet Referater og Regnskab. Når det udførlige referat fra generalforsamlingen foreligger, vil det også være tilgængeligt her.
Tak til fotografen, Pro Henrik Schulze, for billederne fra generalforsamlingen.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *