Ordens- og etiketteregler for Hjortespring Golfklub

Bestyrelsen har besluttet, at Hjortespring Golfklub skal have et sæt etikette- og ordensregler.

Dette er med til at tegne klubben og gøre et besøg i golfklubben til en god oplevelse.

Regelsættet gør det nemmere for gæster, medlemmer, baneservice mv. at orientere sig om de regler, der gælder for at færdes i Hjortespring Golfklub.

Generelt

1. Ordens- og etiketteregler er gældende for alle spillere og gæster, der anvender Hjortespring Golfklub med tilhørende arealer.

2. Da Hjortespringbanen er anlagt på offentlig grund, skal golfspillere og offentligt publikum indbyrdes tage hensyn til hinanden. Arbejdende banepersonale har ubetinget fortrinsret.

3. Det forudsættes, at klubbens dresscode følges – se bl.a. opslag i klubben og i starterhuset. Baneservice har ret til at påtale påklædning, som ikke er i overensstemmelse med dresscode. I tilfælde, hvor påklædningen afviger ift. dresscode, og spilleren ikke følger Baneservices anvisning om korrekt påklædning, kan spilleren nægtes adgang til/blive bortvist fra banen. Påklædningen skal være i pæn stand – det indebærer for eksempel, at jeans også er tilladt – hvis de er i pæn stand. Yderligheder som for eksempel træningsdragt, arbejdstøj og lignende tillades ikke, da denne påklædning ikke anses for passende.

4. Baneservice gennemføres på Marbækbanen og Hjortespringbanen inkl. tilhørende områder. Golfspillere skal følge Baneservices anvisninger. Evt. klager over Baneservice skal sendes skriftligt til bestyrelsen.

5. Klubben er uden ansvar for medlemmers eller gæsters golfudstyr, værdier og effekter.

Klubhus, omklædningsrum og terrasse

1. Borde og stole skal sættes på plads efter brug, ligesom affald skal fjernes og service afryddes, så områderne i klubhus, omklædningsrum og terrasse altid fremstår ryddelige.

2. Anvendelse af mobiltelefoni i klubhuset og på terrassen skal ske uden gene for øvrige gæster, og bestyrelsen opfordrer til, at anvendelsen begrænses til absolut minimum.

3. Kasketter er tilladt på banen, men ikke i klubhuset.

4. Golfudstyr må ikke medtages i klubhus.

Banen

1. Klubbens aktive medlemmer – der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne – har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende for deres medlemskategori og handicap. Gyldigt bagmærke skal bæres synligt.

2. Aktive medlemmer af anerkendte golfklubber har adgang til banen mod betaling af greenfee. Er greenfee ikke betalt, inden spillet begyndes eller øvelsesarealet benyttes, medfører det øjeblikkelig bortvisning fra banen, men betaling af greenfee skal alligevel ske. Gyldig greenfeebillet skal bæres synlig. Maks. hcp. for gæstespillere er 48 i hverdage og 36 i weekends og helligdage.

3. Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokale regler og nærværende ordens- og etiketteregler og at overholde disse. Spil er undergivet de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews vedtagne regler.

Det skal præciseres, at alle spillere skal være udstyret med pitchfork og eget golfsæt, inden bane eller øvelsesareal kan tages i brug.

4. Sekretariatet og Baneservice kan slå evt. 1, 2 eller 3 bolde sammen med det formål at skabe et bedre flow på banen. En sådan henvisning skal følges, men må ikke medføre, at en bold får ventetid på mere end 10 minutter, med mindre der er truffet aftale om dette.

5. Det er aldrig tilladt at spille mere end 4 bolde pr. hold, dvs. maks. 8 personer i foursome.

6. Mobiltelefoner må medbringes på banen, men skal være sat til lydløs. Anvendelse af mobiltelefon må ikke være til gene eller forsinke spillet. Banepersonalet, turneringsledere, dommere og banekontrol er undtaget fra denne bestemmelse.

7. Tørv skal lægges på plads, og nedslagsmærker på green skal rettes.

8. Bunkers skal gøres i stand med de udlagte river, som efter brugen placeres helt nede i bunkeren med rivehovedet i spilleretningen (skaft vinkelret på spilleretningen).

9. Bolde i søer må kun hentes med ”fiskestang”.

10. Spillere må ikke trække deres vogn mellem green og bunker/bakke. Vogn må ikke trækkes eller placeres på for-green. Bærebags skal placeres i god afstand uden for green, mens der puttes.

11. Spejle på hul 7, 8 og 16 skal benyttes, inden der tees ud. Der må ikke slås ud fra teestederne på 7. og 16. hul, før man har sikret sig ved udsigt fra spejle, at spillerne på henholdsvis 7. og 16. fairway er uden for rækkevidde. Udslag på 8. hul må kun ske, når man har sikret sig ved udsigt fra spejl, at eventuelle spillere på 9. hul befinder sig enten på teestedet eller på green. Spillere på teestederne på 9. hul må ikke gå frem, når der er spillere, der driver ud fra teestederne på 8. hul.

12. Når klokken på 18. hul passeres, skal der ringes. Når klokken har ringet, må der drives ud og ikke før.

13. Golfspillere må ikke komme på nabogrunde til golfbanen. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre bortvisning fra banen, og medlemmer kan straffes med karantæne.

14. Hunde, der medtages ifm. spil, skal føres i snor. Hunde må ikke komme på greens.

15. Buggys må køre på fairway, stier og parkeringsarealet. Det er ikke tilladt at køre på forgreens, i hazards eller disses kanter, på green eller uden for klubbens område.

16. For at sikre et fornuftigt flow på banen skal enhver bold følge med den forangående bold (der må ikke opstå hul). Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal en hurtigere gående efterfølgende bold tilbydes at blive lukket igennem. Dette uanset antallet af spillere i den hurtigere gående bold.

Puttinggreen

1. Når der ikke er opstillet hulmarkeringer på putting green, er denne lukket.

2. Der er kun adgang for medlemmer med gyldigt bagmærke eller gæster med gyldig greenfee-billet eller gæster, der har betalt for benyttelse af driving range.

3. Det er ikke tilladt at øve høje indspil til putting green.

4. Kun golfsko eller flade sko må benyttes.

5. Hunde må ikke medtages.

6. Anvendelse af mobiltelefoner som beskrevet andet sted i ordensreglementet.

Driving range og indspilsgreen

1. Når bolde indsamles, er det ikke tilladt at slå bolde i retning af opsamleren. Overtrædelse af denne bestemmelse medfører omgående bortvisning og karantæne – i gentagelsestilfælde eksklusion.
Mandage og torsdage til kl. 10.00 er drivingrangen lukket.

2. Der må ikke slås bolde fra driving range ned på/mod øvegreen

3. Det er strengt forbudt at slå bolde over hegnet i bunden af driving range. Overtrædelse medfører øjeblikkeligt bortvisning og kan medføre eksklusion.

4. Rangebolde må kun benyttes på driving range.

5. Boldkurve skal sættes på plads efter brug

6. Omkring indspilsgreen skal turf lægges på plads, nedslagsmærker rettes op, og der skal rives i bunker efter brug

7. Anvendelse af mobiltelefoner skal ske med minimal gene af andre spillere.

29.august 2012 – Bestyrelsen.
Revideret 21. november 2013 – Bestyrelsen